جناب بد

خوش آمدی! Venerate Bede کلیسای محلی شما در کلیسای انگلستان است که در جاده غربی نیوکاسل و بنول شمالی به مردم و جامعه خدمت می کند. ما همچنین خانه بانک غذایی West End هستیم.

</s></s>

روز یکشنبه ساعت 10.30 صبح به ما بپیوندید

محترم بد
جاده غربی
NE4 8AP

بده به Bede محترم

در اینجا یک بار کمک مالی کنید. شما به صفحه "یک مقدار بده" ما منتقل خواهید شد.

یا یک سفارش ثابت در اینجا تنظیم کنید:

چه کسی؟

جانشین تیم:
Revd Dominic Coad

0191 273 5356
adkcc@aol.com

خواننده و Churchwarden:
کتی ژرمن

0191 2451903
kathleen342434@hotmail.com

West End Foodbank:

https://newcastlewestend.foodbank.org.uk/

07580 751365

ceo.wefb@gmail.com

مرکز بانک غذا:
بنول لین
نیوکاسل بر تاین
NE15 6NG